Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010»


Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013», έχει προκηρύξει τη Δράση «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση και στον Οδηγό του Προγράμματος.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά τα κριτήρια:

· Υφιστάμενες επιχειρήσεις (αυτές που έχουν κλείσει τρεις πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις)

· Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 50 εργαζομένους και κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκατ. Ευρώ)

· Εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ) καθώς και ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας και δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10-33), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τομέα υπηρεσιών, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό de minimis.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Επιπλέον προϋποθέσεις:

· Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική

· Το ύψος του Π/Υ του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009)

· Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή σχετικό απαλλακτικό (για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία τους).

Οι ενέργειες που είναι επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες:

· Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων.

· Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων.

· Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών.

· Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος.

· Ενσωμάτωση προτύπων.

· Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας.

· Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ €30.000 και €200.000, ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (για το Νομό Σερρών το ποσοστό αυτό είναι 40%).


Η δημόσια δαπάνη για το σύνολο της δράσης είναι 30 εκατ. ευρώ.


Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 μέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr,
www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr. Στους ίδιους δικτυακούς τόπους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες και τα έντυπα της Πρόσκλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περισσότερες Ειδήσεις

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ